Seleccionar página

AVISO LEGAL

Esta páxina Web é titularidade de COMPARTE MARKETING SOCIAL, S.L. con CIF B85122380 e domicilio en Avda. Gramela, 17, entresollado, local 10. CP 15010 da Coruña (en diante COMPARTE).

Termos e Condicións de Uso

O usuario accede voluntariamente a este sitio web. O acceso e navegación neste sitio web implica aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nela. O mero acceso non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre COMPARTE e o usuario.

Os termos do presente Aviso Legal poderán sufrir modificacións de calquera tipo e ser revisados e/ou actualizados cando COMPARTE considéreo oportuno ou coa finalidade de ser adecuado aos cambios normativos e/ou tecnolóxicos que poidan ter lugar. As modificacións producirán efecto desde o momento no que sexan publicadas nesta páxina Web.

O presente Aviso Legal é de aplicación unicamente á información recollida nesta páxina Web, non sendo de aplicación aos contidos e/ou servizos recolleitos ou prestados desde páxinas Web ás que se accedeu ou enlazado a www.uneteaoreto.com.

Contido do Sitio web

O acceso a esta páxina Web non outorga aos usuarios titularidade algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual dos contidos nin da páxina Web mesma. Quedan expresamente prohibidos os actos de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, xa sexa a título gratuíto, xa sexa a título oneroso, de todo ou parte dos contidos e/ou da páxina Web.

Con todo, o anterior está permitido ver, copiar e imprimir documentos e información recollidos nesta páxina Web, sempre que:

O uso destes fágase sempre citando a fonte de procedencia e o autor ou titular do copyright ou notas aclaratorias sobre a propiedade intelectual, sempre que sexa coñecido.
Non sexan modificados, alterados, transformados nin terxiversados.
Non sexan copiados nin distribuídos fóra de contexto ou para uso fose do marco para o que está concibido.
Esta web ofrece ligazóns a terceiras páxinas Web, tendo devanditas ligazóns unha finalidade informativa, non constituíndo os mesmos unha invitación á contratación de produtos e/ou servizos que poidan ser ofrecidos na páxina Web enlazada. COMPARTE non se responsabiliza do contido das páxinas Web ás que enlaza nin responderá dos danos ou perdas que poida xurdir pola conexión ou polo uso de calquera contido, produto ou servizo dispoñible nas páxinas Web enlazadas. Doutra banda, COMPARTE non se fai responsable das opinións de terceiros ás que se teña acceso desde ligazóns ofrecidas desde esta páxina Web. COMPARTE non garante o correcto funcionamento das ligazóns a outras páxinas Web.

Política de privacidade e protección de datos persoais

Este sitio web non contén formularios que lle solicite datos persoais, aínda que podería vostede podería utilizar a dirección de email sinalada ao final da páxina info@uneteaoreto.com.

Neste caso e, en cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), COMPARTE informa os usuarios do presente sitio web que os datos persoais facilitados van pasar a formar parte dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde ao TITULAR, sendo a súa finalidade o poder atender e procesar adecuadamente as solicitudes remitidas da dirección de email info@uneteaoreto.com. Para solicitar para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición os usuarios poden dirixir unha comunicación por escrito Avda. Gramela, 17, entresollado, local 10. CP 15010 da Coruña ou á dirección de correo electrónico comunicacion@comparte.eu , incluíndo en ambos os casos fotocopia do seu DNI ou outro documento identificativo similar.

Lexislación aplicable e tribunais competentes

Os termos e condicións que rexen esta Web, así como as relacións que puidesen derivarse están protexidas e quedan suxeitas á lexislación española.

Para a resolución de calquera tipo de controversia, litixio ou discrepancia que puidese suscitarse entre o usuario e COMPARTE, polo uso deste sitio web, acórdase o sometemento destas aos Xulgados e Tribunais da Coruña.