Bases legais

/Bases legais
Bases legais 2021-01-26T12:31:17+00:00

BASES REGULADORAS DO RETO: RECICLA. UNETE AO RETO!

1.- Organizadores e obxecto

Ecoembes, a entidade sen ánimo de lucro que coida do medio ambiente a través da reciclaxe e o ecodeseño dos envases con domicilio en Cardenal Marcelo Spínola, 14, 2ª planta de Madrid e a  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda con dirección en Edificio administrativo de San Lázaro, s/n de Santiago de Compostela, A Coruña (en adiante, “OS ORGANIZADORES”), teñen previsto realizar unha acción denominada RECICLA. UNETE AO RETO! (en adiante, “O RETO”), que se desenvolverá de conformidade co establecido nas presentes bases.

O RETO ten como obxecto incentivar á cidadanía de 15 municipios galegos para que aumenten a súa achega ao contedor amarelo, separando correctamente os envase lixeiros do resto de residuos

2.- Duración

A data de comezo do RETO establécese para o día 01/02/2021 e fin para o 30/04/2021

Se por causas de forza maior fose necesario aprazar, modificar, anular ou repetir O RETO, este feito se comunicará polos mesmos medios que foron comunicadas as presentes bases, ou en aqueles medios que OS ORGANIZADORES estimen oportuno.

3.- Participantes

Poden participar no RETO os 15 municipios galegos listados a continuación (que actuarán a través dos seus correspondentes Concellos):

A Estrada                            Arteixo                 Boiro                    Cambados                          Carballo

Ferrol                                  Lalín                      O Porriño             Ourense                             Ponteareas

Ribeira                                Sanxenxo             Teo                       Tui                                        Viveiro

4.- Mecánica da promoción

Para superar O RETO, cada municipio dos mencionados deberá:

  • AUMENTAR A ACHEGA AO CONTEDOR AMARELO UN 10% DURANTE TRES MESES CONSECUTIVOS, COMPARANDO ESTAS ACHEGAS CO MESMO PERIODO DO ANO ANTERIOR, DE CADA MUNICIPIO. É DICIRI, CADA MUNICIPIO “COMPITE” CONSIGO MESMO.

Ecoembes realizará as medicións do incremento de enchido dos contedores amarelos en cada municipio e o fará público, polo menos unha vez ao mes, durante o período de participación. Esta información ofrecerase na páxina web www.uneteaoreto.com

5.- Descrición  e entrega do premio

Cada un dos concellos dos 15 municipios que superen O RETO terá dereito a decidir a causa social a súa elección, consensuada cos ORGANIZADORES, á que estes derradeiros doarán unha cantidade de 2.000 (dous mil) euros en forma de doazón incodicionada, pura e simple. A causa social deberá estar xestionada por unha entidade beneficiaria do mecenado á que lle resulte de aplicación e poda ser beneficiaria do réxime de mecenado, previsto na Lai 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (“Lei de Mecenado”).

O abono desta doazón en forma directa mediante cheque (talón nominativo) entregado á causa social elixida será efectuado polos ORGANIZADORES  a través da entidade Comparte Marketing Social S.L. (organizador técnico da campaña do RETO) e mediador no pago da cantidade en nome e por conta dos ORGANIZADORES).

Esta cantidade será entregada a cada causa social dos municipios que superen O RETO nun prazo máximo de 20 días hábiles a contar dende a súa finalización. OS ORGANIZADORES comunicarán aos Concellos dos municipios a data concreta dentro deste prazo para que o comuniquen á causa social seleccionada quen deberá facilitar aos ORGANIZADORES os detalles para facilitar a súa entrega.

A entrega da cantidade estará condicionada exclusivamente á entrega por parte da entidade que reciba a doazón correspondente á causa social especificada do certificado de doazóns previsto na Lei de Mecenado.

O premio, en ningún caso, poderá ser obxecto de cambio en metálico, alteración ou compensación a petición dos Concellos dos municipios gañadores nin da entidade beneficiaria da doazón. Do mesmo xeito, o premio é intransferible.

OS ORGANIZADORES comunicarán aos Concellos dos municipios que teñan superado O RETO.

OS ORGANIZADORES resérvanse o dereito de verificar o adecuado destino final do premio.

O premio non se entregará se a causa social á que vai destinada non está seleccionada por cada Concello dos municipios gañadores, antes da entrega deste, ou se non é unha entidade beneficiaria da Lei de Mecenado.

Os Concellos dos municipios aceptan que en ningún caso terán dereito á percepción de cantidade ou renda algunha por ningún concepto derivada da súa participación no RETO. Asemade, aceptan que a súa participación no RETO non supón en modo algún na entrega de bens ou prestación de servizos.

6.- Aceptación de bases

A participación no RETO supón a aceptación, por parte dos Concellos dos municipios mencionados no apartado 3 anterior e das entidades de mecenado que reciban a doazón, na súa totalidade e expresamente, o contido das presentes bases presentadas ante notario.

Estas bases poderán consultarse na páxina web www.uneteaoreto.com

O incumprimento dalgunha destas bases suporá a exclusión do municipio do RETO.

7.- Modificacións

Se por causas de forza maior fixeran necesario aprazar, modificar ou anular O RETO farase constar nas presentes Bases, polo que convidamos a consultalas con posterioridade á participación.

Os organizadores resérvanse o dereito de suspender, aprazar, cancelar ou modificar a duración do RETO en calquera momento, sempre que existan causas razoadas que así o xustifiquen.

OS ORGANIZADORES resérvanse o dereito a evitar que, sobre esta promoción, establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá excitar as accións legais que estime oportunas.

8.- Exoneración de responsabilidade

OS ORGANIZADORES quedan exonerados de calquera responsabilidade que puidera derivar do incumprimento ou cumprimento defectuoso polos participantes das presentes Bases. OS ORGANIZADORES non asumirán a responsabilidade por eventuais danos e prexuízo sufridos polos premiados ou terceiros, salvo das irrenunciables por lei.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies