Bases legais

/Bases legais
Bases legais 2018-05-14T14:07:45+00:00

BASES REGULADORAS DO RETO: RECICLA, RESPIRA E SUPÉRATE

1.- Organizadores e obxecto

Ecoembes, a entidade sen ánimo de lucro que coida do medio ambiente a través da reciclaxe e do ecodeseño dos envases con enderezo en Pso. De la Castellana 83-85, planta 11 de Madrid e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio con enderezo en Edificio administrativo de San Lázaro, s/n de Santiago de Compostela, A Coruña (en adiante OS ORGANIZADORES), teñen previsto realizar unha acción denominada O RETO: Recicla, Respira e Supérate (en adiante O RETO), que se desenvolverá de conformidade co establecido nas presentes bases.

O RETO ten como obxectivo incentivar á cidadanía de quince municipios galegos para que aumenten a súa achega ao contedor amarelo, separando correctamente os envases lixeiros do resto de residuos.

2.- Duración

A data de comezo de O RETO establécese para o día 02/05/2018 e o fin para o 31/07/2018.

Se por causas de forza maior fose preciso aprazar, modificar, anular ou repetir O RETO, este feito comunicarase polos mesmos medios que foron comunicadas as presentes bases, ou en aqueles medios que OS ORGANIZADORES estimen oportunos.

3.- Participantes

Poden participar en O RETO os quince municipios galegos listados a continuación:

Ourense                                                              Vilagarcía de Arousa                      Boiro

Lugo                                                                     Redondela                                         Viveiro

Santiago de Compostela                                  Ribeira                                                Vilalba

Ferrol                                                                   Marín                                                  Pontevedra

Narón                                                                  Monforte de Lemos                          O Barco de Valdeorras

4.- Mecánica

Para superar O RETO, cada municipio dos mencionados deberá:

AUMENTAR A ACHEGA AO CONTEDOR AMARELO UN 10% DURANTE TRES MESES CONSECUTIVOS, COMPARANDO ESTAS ACHEGAS CO MESMO PERIODO DO ANO ANTERIOR, DE CADA MUNICIPIO. É DICIR, CADA MUNICIPIO “COMPITE” CONSIGO MESMO.

Ecoembes, realizará as medicións do incremento de enchido dos contedores amarelos en cada municipio e trasladará esta información, ao menos unha vez ao mes, durante o período de participación. Esta información estará publicada en www.uneteaoreto.com

5.- Descrición e entrega do premio

Cada un dos 15 municipios que superen O RETO conseguirá 2.000 euros que se doarán a unha causa social da súa elección e consensuada cos ORGANIZADORES. O abono desta doazón será efectuado por Comparte Marketing Social, S.L. (organizador técnico da campaña de O RETO), de forma directa mediante cheque (talón nominativo) á causa social elixida.

O premio será entregado a cada causa social dos municipios que teñan superado O RETO nun prazo máximo de 60 día hábiles a contar dende a súa finalización (31 de xullo de 2018). OS ORGANIZADORES comunicarán aos Concellos a data concreta dentro deste prazo para que o transmitan á causa social seleccionada, así como os detalles para a entrega do mesmo.

O premio, en ningún caso, poderá ser obxecto de cambio en metálico, alteración ou compensación a petición dos gañadores. Asemade, o premio é intransferible.

OS ORGANIZADORES comunicarán aos Concellos dos municipios que teñan superado O RETO.

OS ORGANIZADORES resérvanse o dereito de verificar o axeitado destino final do premio.

O premio non se entregará no caso de que a causa social á que se destina non fose elixida por cada Concello gañador, antes da entrega do mesmo.

6.- Aceptación de bases

A participación en O RETO supón a aceptación, por parte da cidadanía dos quince municipios mencionados, na súa totalidade e expresamente, das presentes bases presentadas ante notario.

Estas bases poderán consultarse en www.uneteaoreto.com

O incumprimento dalgunha destas bases terá como consecuencia á exclusión de O RETO.

7.- Modificacións

Se causas de forza maior obrigasen a aprazar, modificar ou anular O RETO farase constar nas presentes Bases, polo que convidamos a consultalas con posterioridade á participación.

OS ORGANIZADORES resérvanse o dereito de suspender, aprazar, cancelar ou modificar a duración de O RETO en calquera momento, sempre que existan causas razoadas que así o xustifiquen.

8.- Exoneración de responsabilidade

OS ORGANIZADORES quedan exonerados de calquera responsabilidade que se derivase do incumprimento ou cumprimento defectuoso polos participantes, das presentes bases.

OS ORGANIZADORES non asumirán a responsabilidade por eventuais danos e prexuízos sufridos polos premiados ou terceiros, salvo das irrenunciables por lei.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies